Miljöpolicyn hos Theben AG med säte i Haigerloch

Eftersom miljöpolicyn är en del av hela företagspolicyn ligger ansvaret för den på företagsledningen. Företagsledningen betraktar miljöpolicyn som ett ledningsansvar och ser till att miljöbalansen hela tiden vidareutvecklas och förbättras. Miljöpolicyn beskrivs i vår företagshandbok som en del av vårt integrerade managementsystem. Uppfyllande och kontroll sker enligt handbokens regler.

Eftersom miljöpolicyn är en del av hela företagspolicyn ligger ansvaret för den på företagsledningen. Företagsledningen betraktar miljöpolicyn som ett ledningsansvar och ser till att miljöbalansen hela tiden vidareutvecklas och förbättras. Miljöpolicyn beskrivs i vår företagshandbok som en del av vårt integrerade managementsystem. Uppfyllande och kontroll sker enligt handbokens regler.


Det är Theben AG:s uttalade mål att hålla den negativa inverkan på miljön så låg som möjligt för alla aktiviteter som har med företaget att göra – att följa de lagstadgade föreskrifterna är naturligtvis ett minimikrav. Vi har också som mål att ständigt förbättra vårt miljöhanteringssystem, och därmed även vår miljöpåverkan, genom att utnyttja chanserna och undvika riskerna.

Umweltpolitik Umweltmanagement
  • Vi analyserar och tar hänsyn till möjliga miljöeffekter redan på ett tidigt stadium i produktutveckling, logistik och produktionsplanering.
  • Alla medarbetare får information och utbildning om miljöskydd och måste följa alla föreskrifter i sitt arbete. Den som hos företaget ansvarar för miljöskyddsfrågorna svarar gärna på alla frågor som handlar om detta.
  • För att undvika att belasta miljön kontrollerar vi hur våra affärs- och produktionsprocesser påverkar miljön, för att om möjligt minimera de negativa effekterna och uppfylla våra miljömål.
  • Vi försöker att använda energi och råvaror så sparsamt/effektivt som möjligt och väljer helst energibärare med låga emissioner.
  • Vi vidtar förebyggande åtgärder för att undvika eller minimera den belastning på miljön som kan uppstå på grund av processtörningar.
  • Inom ramen för vad som är ekonomiskt försvarbart försöker vi alltid välja material och leverantörer som gör att vi kan uppfylla våra miljökrav och -mål.
  • Även avtalspartner som arbetar i vårt företag uppmanas att följa våra miljöregler.
  • I dialog med leverantörerna, kunderna, myndigheterna och allmänheten försöker vi följa denna miljöpolicy på ett konstruktivt och hållbart sätt.
  • Genom interna revisioner och managementrapporter kontrollerar och utvärderar vi regelbundet att miljöpolicyn följs.

Vår representant kommer gärna att få dina förslag om miljöledning.